De bouwvergunning voor de gedempte Zuiderdokken geschorst. Is bemiddeling een optie om een doorstart te realiseren?

De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft op 29 mei 2018 de stedenbouwkundige vergunning geschorst voor het bouwen van twee ondergrondse parkings, de herinrichting van de Van der Sweepstraat, de Namenstraat en de Verviersstraat en de tijdelijke inrichting van een speeltuin, sportveld en hondenloopzone aan de Waterpoort te Antwerpen. Door deze beslissing werden de werken op een […]

Sloopinventaris wordt sloopopvolgingsplan

Artikel 4.3.3 § 1 VLAREMA bepaalde tot voor kort dat een sloopinventaris afvalstoffen vereist was om gebouwen te slopen of te ontmantelen die geheel of gedeeltelijk een andere functie dan wonen hadden waarvan het bouwvolume groter is dan 1000m³. Ingevolge artikel 22 van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 december 2017 tot wijziging […]

Onteigening in de 21e eeuw: het Vlaams Onteigeningsdecreet: een overzicht

Recent zijn het nieuwe Onteigeningsdecreet (decreet van 24 februari 2017 betreffende de onteigening voor het algemeen nut) en het Onteigeningsbesluit (besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 2017 tot uitvoering van het Vlaams onteigeningsecreet van 24 februari 2017) in werking getreden. Het nieuwe Onteigeningsdecreet actualiseert de onteigeningsprocedure en beoogt te voorzien in een eenvormige, […]

Adhemar Kennislunch – 8 maart 2018 (Hasselt) en 22 maart 2018 (Mechelen)

Adhemar Kennislunch: Omgevingsplatform.be – over de Codextrein en de Omgevingsvergunning Adhemar Advocaten nodigt u graag uit op de Adhemar kennislunch op 8 maart 2018 in ons kantoor te Hasselt en op 22 maart 2018 in ons kantoor te Mechelen. Aan de hand van het omgevingsplatform gaan we in op de belangrijkste aspecten van de Codextrein […]

ESCO: de reddende engel voor de klimaatambities van overheden inzake vastgoed?

In Bonn (Duitsland) wordt er op dit moment druk vergaderd over de verdere implementatie van de doelstellingen die werden overeengekomen in het klimaatakkoord van Parijs (2015). Naast de besprekingen aan de vergadertafels in Bonn, zoekt men ook in het werkveld naar nieuwe innovatieve ideeën om de ambitieuze klimaatdoelstellingen van het akkoord van Parijs in de […]

Adhemar Advocaten doet mee aan de Open Bedrijvendag.

Op 1 augustus openden we ons nieuwe kantoor op de Corda Campus in Hasselt. De verhuis creëert ruimte voor de verdere groei van het kantoor. Op 1 oktober zetten we de deuren van ons nieuwe kantoor voor u open, samen met heel wat andere bedrijven op Corda Campus. Er is een begeleid traject voorzien dat […]

Nieuwe wind waait door het Vlaamse huurlandschap

Als gevolg van de zesde staatshervorming werd het Vlaams Gewest vanaf 1 juli 2014 bevoegd voor woninghuurwetgeving en woonfiscaliteit. De decreetgever heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt om de bestaande woninghuurwetgeving te moderniseren en aan te passen. Op 14 juli 2017 keurde de Vlaamse regering het “voorontwerp van decreet houdende bepalingen betreffende de huur van […]

Le criminel ne tient plus le civil en état: snellere schadevergoeding voor benadeelden in geval van foutloze aansprakelijkheid

Op 21 juni 2017 werd de wet van 8 juni 2017 betreffende de coördinatie van het deskundigenonderzoek en de versnelling van de procedure in verband met bepaalde vormen van foutloze aansprakelijkheid in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Deze wet heeft hoofdzakelijk tot doel de gerechtelijke procedure te vereenvoudigen en te versnellen wanneer het gaat om het […]

Nieuwe normen voor toeristische logies: waarop en waaraf?

Toeristisch ondernemen zit in de lift. Steeds meer ondernemers kiezen ervoor om atypische vormen van logies aan te bieden, zoals bijvoorbeeld boomhutten of druppeltenten. Ook onlineverhuurplatformen – denk aan Airbnb – zijn enorm populair. De oude regelgeving was echter niet op deze nieuwe vormen van ondernemen afgestemd. Het nieuwe Vlaamse Logiesdecreet, dat op 1 april […]