Le criminel ne tient plus le civil en état: snellere schadevergoeding voor benadeelden in geval van foutloze aansprakelijkheid

Op 21 juni 2017 werd de wet van 8 juni 2017 betreffende de coördinatie van het deskundigenonderzoek en de versnelling van de procedure in verband met bepaalde vormen van foutloze aansprakelijkheid in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Deze wet heeft hoofdzakelijk tot doel de gerechtelijke procedure te vereenvoudigen en te versnellen wanneer het gaat om het […]

Nieuwe normen voor toeristische logies: waarop en waaraf?

Toeristisch ondernemen zit in de lift. Steeds meer ondernemers kiezen ervoor om atypische vormen van logies aan te bieden, zoals bijvoorbeeld boomhutten of druppeltenten. Ook onlineverhuurplatformen – denk aan Airbnb – zijn enorm populair. De oude regelgeving was echter niet op deze nieuwe vormen van ondernemen afgestemd. Het nieuwe Vlaamse Logiesdecreet, dat op 1 april […]

Vacature – Adhemar zoekt stagiair

Adhemar Advocaten is een gespecialiseerd advocatenkantoor dat zich exclusief toelegt op het publiekrecht (overheidsopdrachten, PPS en onteigening), het omgevingsrecht (stedenbouw en milieu) en het vastgoed- en bouwrecht. Binnen deze domeinen biedt Adhemar Advocaten een volledige dienstverlening aan aan overheden, ondernemingen en particulieren, waarbij de nadruk ligt op een persoonlijke en pragmatische aanpak. Vanuit Houthalen, Mechelen […]

Het belang van een bezwaarschrift tijdens het openbaar onderzoek. Belangrijke wijziging op komst.

Op 23 februari 2017 trad de nieuwe regelgeving rond de omgevingsvergunning in werking. Maar er zijn nog veranderingen op til. De Vlaamse Regering nam onlangs een voorontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving (codextrein) aan, dat het omgevingsvergunningsdecreet op enkele punten zal wijzigen. Opmerkelijk is dat het nieuwe decreet de […]

Landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Op naar een nieuwe invulling.

De Vlaamse Regering keurde recent het voorontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving (ook wel “Codextrein” genoemd) goed. Het voorontwerp ligt momenteel ter advies voor aan de Raad van State, waarna het ook door het Vlaams Parlement zal worden behandeld. Dit decreet zal het omgevingsrecht op verschillende punten wijzigen. In […]

Wijzigingen energieprestatieregelgeving bekrachtigd. Promotor en aannemer wees gewaarschuwd!

Op 17 februari 2017 bekrachtigde de Vlaamse Regering het decreet dat het Energiedecreet uit 2009 wijzigt m.b.t. de energieprestaties van gebouwen. Deze wijzigingen zijn het gevolg van een tweejaarlijkse evaluatie van de energieprestatieregelgeving. Adhemar Advocaten zet voor u de belangrijkste aanpassingen op een rij . Een eerste belangrijke wijziging betreft de overdracht van de aangifteplicht.  […]

Slechts één Limburgse gemeente start met de omgevingsvergunning op 23 februari.

Op 23 februari 2017 treedt de nieuwe regelgeving rond de omgevingsvergunning in werking. Door een recente beslissing van de Vlaamse Regering die inmiddels ook decretaal werd bekrachtigd door het Vlaams Parlement, konden steden en gemeenten tot 14 februari 2017 uitstel vragen voor de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning. Op maandag 20 februari 2017 publiceert de Vlaamse […]

Alle steden en gemeenten in de provincie Antwerpen vragen uitstel voor de omgevingsvergunning tot 1 juni.

Op 23 februari 2017 treedt de nieuwe regelgeving rond de omgevingsvergunning in werking. Door een recente beslissing van de Vlaamse Regering die inmiddels ook decretaal werd bekrachtigd door het Vlaams Parlement, konden steden en gemeenten tot 14 februari 2017 uitstel vragen voor de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning. Op 20 februari 2017 publiceert de Vlaamse overheid […]

Milieunormen onder vuur. De vaststelling van (bepaalde) milieunormen MER-plichtig?

Op nationaal, Europees en internationaal vlak worden heel wat maatregelen genomen om energiewinning uit windkracht te promoten. Deze maatregelen stuiten vaak op verzet. Ook het besluit van de Waalse Regering van 13 februari 2014 “houdende sectorale voorwaarden voor windmolenparken met een totaalvermogen van 0.5 MW of meer” werd aangevochten bij de Raad van State, die […]

Cohousing: van experimentele woonvorm naar normaliteit?

De laatste jaren winnen alternatieve manieren van wonen aan populariteit. Een van deze nieuwe woonvormen is cohousing, waarbij meerdere gezinnen met elkaar samenleven en gebruik kunnen maken van gemeenschappelijke faciliteiten. Deze evolutie is ook de Vlaamse decreetgever niet ontgaan. Op 2 februari 2017 keurde de Commissie Wonen van het Vlaams Parlement een ontwerpdecreet goed dat […]