Nieuwe Europese detacheringsregels definitief vastgesteld

In oktober 2017 bereikte men op Europees niveau een politiek akkoord om de bestaande regels voor gedetacheerde werknemers uit de verschillende lidstaten van de EU aan te passen (zie onze Adhemar-nieuwsbrief van 24 oktober 2017), om zo sociale wantoestanden een halt toe te roepen. Op 21 juni van dit jaar keurde de Raad van de […]

Nieuw wetsontwerp zet meer in op bemiddeling

Op 7 juni 2018 werd het wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing aangenomen in de Kamer. Dit wetsontwerp past het Gerechtelijk Wetboek aan door alternatieve vormen van geschillenoplossing te promoten om zo de rechtbanken te ontlasten. Adhemar Advocaten zet voor u […]

GAS… meer dan een boete alleen

Regelmatig duiken er in de media lijstjes op van de meest ridicule GAS-reglementen: in gemeente X is het verboden om broodjes op te eten voor een kerk, in gemeente Y is het dan weer niet toegestaan om lederwaren te verkopen op de markt. Vaak wordt hierbij uit het oog verloren dat de GAS-regelgeving meer inhoudt […]

Nieuwe inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen : het openbaar onderzoek loopt tot 30 juli

In verschillende Vlaamse steden en gemeenten zijn heel wat gebouwen met erfgoedwaarde terug te vinden. Om de erfgoedwaarde van deze gebouwen ook formeel vast te leggen en om het behoud ervan te stimuleren, bereidt het Agentschap Onroerend Erfgoed vandaag de vaststelling voor van de ‘nieuwe’ inventaris van het bouwkundig erfgoed dat gelegen is in de […]

Verminderde registratierechten vanaf 1 juni 2018

Al wie in Vlaanderen een onroerend goed aankoopt, betaalt bij deze aankoop registratierechten (of officieel: verkooprechten). Hierbij wordt klassiek het onderscheid gemaakt tussen het ‘groot beschrijf’ (10% registratierechten) en het ‘klein beschrijf’ (5% registratierechten). Vanaf 1 juni 2018 zal dit systeem van de registratierechten echter grondig veranderen, als gevolg van het decreet van 18 mei […]

Kadastraal inkomen is in strijd met het vrij verkeer van kapitaal

De Hof van Justitie heeft in haar arrest van 12 april 2018 nogmaals extra druk gezet op het gebruik van het kadastraal inkomen (KI) als basis voor het belasten van de inkomsten uit onroerende goederen. Het Hof oordeelde dat de huidige Belgische regelgeving leidt tot een ongelijke behandeling, waardoor Belgische inwoners kunnen worden ontmoedigd om […]

De nieuwe bevoegdheden van de fiscale bemiddelingsdienst

De wet tot uitbreiding van de opdrachten en versterking van de rol van de fiscale bemiddelingsdienst werd op 13 april 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit decreet brengt heel wat wijzigingen met zich mee aan de fiscale bemiddelingsdienst. Adhemar Advocaten licht u deze hervorming hierna kort toe. De fiscale bemiddelingsdienst werd opgericht bij de […]

Nieuwigheden overheidsopdrachten en concessies: Koninklijk besluit van 15 april 2018

Op 18 april 2018 verscheen in het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit van 15 april 2018 tot wijziging van meerdere koninklijke besluiten op het vlak van overheidsopdrachten en concessies en tot aanpassing van drempelbedragen in de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, […]

Nieuwe huurregelgeving in Wallonië

Door de zesde staatshervorming werden de gewesten bevoegd voor het uitvaardigen van regelgeving rond huur. Zo werkt men in Vlaanderen aan een eigen Huurdecreet en ook in Brussel is sinds 1 januari 2018 een nieuwe huurregelgeving van kracht. Het Waals Parlement nam op haar beurt op 15 maart 2018 twee nieuwe decreten aan: het decreet […]