Nieuwigheden overheidsopdrachten en concessies: Koninklijk besluit van 15 april 2018

Op 18 april 2018 verscheen in het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit van 15 april 2018 tot wijziging van meerdere koninklijke besluiten op het vlak van overheidsopdrachten en concessies en tot aanpassing van drempelbedragen in de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, […]

Nieuwe huurregelgeving in Wallonië

Door de zesde staatshervorming werden de gewesten bevoegd voor het uitvaardigen van regelgeving rond huur. Zo werkt men in Vlaanderen aan een eigen Huurdecreet en ook in Brussel is sinds 1 januari 2018 een nieuwe huurregelgeving van kracht. Het Waals Parlement nam op haar beurt op 15 maart 2018 twee nieuwe decreten aan: het decreet […]

Paardenstallingen voor hobby-doeleinden opnieuw vergunbaar in agrarisch gebied vanaf 1 januari 2018

De Raad van State en de Raad voor Vergunningsbetwistingen hebben de voorbije jaren meermaals geoordeeld dat stallingen voor paarden en andere weidedieren voor loutere hobbydoeleinden niet vergunbaar waren in agrarisch gebied. Het bestaande wettelijk kader kwam daardoor onvoldoende tegemoet aan de grote vraag om dieren voor hobbydoeleinden te kunnen stallen in agrarisch gebied, inzonderheid paarden. […]

Het nieuwe as-builtattest

Het decreet houdende diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving (ook wel gekend als de “Codextrein”) trad grotendeels in werking op 30 december 2017. Dit decreet brengt heel wat wijzigingen met zich mee op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu. Ook het zogenaamde “as-builtattest” werd hervormd. Adhemar Advocaten licht u deze hervorming hierna […]

De codextrein vanaf 1 januari in de realiteit

Het decreet houdende diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving (ook wel gekend als de “Codextrein”) werd na een lange parlementaire weg op 29 november 2017 door de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement aangenomen, en op 8 december 2017 door de Vlaamse Regering bekrachtigd. Het decreet werd op 20 december 2017 in het […]

De Woningpas: een digitale identiteitskaart voor elke woning

Een woning (ver)bouwen of (ver)kopen brengt vaak heel wat papierwerk met zich mee. Er moeten immers heel wat attesten of verklaringen worden aangevraagd of aan de overheid worden bezorgd. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan bodemattesten of stedenbouwkundige inlichtingen. De Vlaamse Regering heeft echter plannen om komaf te maken met deze administratieve last door het […]

Vacature – Adhemar zoekt stagiair

Adhemar Advocaten is een gespecialiseerd advocatenkantoor dat zich exclusief toelegt op het publiekrecht (overheidsopdrachten, PPS en onteigening), het omgevingsrecht (stedenbouw en milieu) en het vastgoed- en bouwrecht. Binnen deze domeinen biedt Adhemar Advocaten een volledige dienstverlening aan aan overheden, ondernemingen en particulieren, waarbij de nadruk ligt op een persoonlijke en pragmatische aanpak. Vanuit Hasselt, Mechelen […]

Nieuwigheden voor vastgoedmakelaars

Op 8 november 2017 werd er een wetsontwerp tot wijziging van bepaalde aspecten van het beroep van vastgoedmakelaar ingediend in de Kamer. Dit wetsontwerp brengt onder meer veranderingen met zich mee op het vlak van de tuchtprocedure voor vastgoedmakelaars. Ook wordt het houden van een afgescheiden bankrekening verplicht gesteld. Adhemar Advocaten zet voor u graag […]

Het principe ‘gelijk loon voor gelijk werk’ op Europees niveau verankerd

Op maandag 23 oktober 2017 werd er in de Europese Raad Sociale Zaken een politiek akkoord bereikt omtrent de aanpassing van de bestaande detacheringsrichtlijn.  Deze nieuwe regelgeving dient evenwel nog te worden gestemd door het Europees Parlement. Toch staat vast dat ze grote gevolgen zal hebben voor de 2 miljoen werknemers die jaarlijks worden gedetacheerd […]