De codextrein vanaf 1 januari in de realiteit

Het decreet houdende diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving (ook wel gekend als de “Codextrein”) werd na een lange parlementaire weg op 29 november 2017 door de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement aangenomen, en op 8 december 2017 door de Vlaamse Regering bekrachtigd.

Het decreet werd op 20 december 2017 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Zoals reeds aangegeven in onze eerdere nieuwsbrieven zal de Codextrein enkele belangrijke wijzigingen doorvoeren op het gebied van omgeving en ruimtelijke ordening.

Hierna sommen wij enkele van de voornaamste wijzigingen voor u op:

  • De vergunningverlenende overheid zal gemakkelijker kunnen afwijken van voorschriften uit een bijzonder plan van aanleg (BPA) of een verkavelingsvergunning ouder dan 15 jaar.

 

  • Er is een nieuwe wijzigingsprocedure voor inrichtingsvoorschriften van verouderde bijzondere plannen van aanleg, algemene plannen van aanleg en gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen.

 

  • Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen kunnen door de Vlaamse Regering worden vernietigd. In het verleden konden ze enkel worden geschorst door de toezichthoudende overheid.

 

  • Als de omgevingsambtenaar niet tijdig advies uitbrengt, mag het college van burgemeester en schepenen hieraan voorbijgaan.

 

  • Wanneer een vergunninghouder de werkzaamheden niet binnen de 2 jaar na het verkrijgen van zijn vergunning heeft kunnen aanvatten, kan er op basis van overmacht een verlenging van deze termijn worden toegestaan.

 

  • De Vlaamse Regering zal bepaalde gebieden kunnen markeren als ‘watergevoelig openruimtegebied’, om zo het waterbergend vermogen van dit gebied te vrijwaren en om te voorkomen dat waterzieke bouwgronden toch worden bebouwd.

 

  • Onder bepaalde voorwaarden wordt het mogelijk om in agrarisch gebied, in het kader van de hobbylandbouw, één stal voor weidedieren op te trekken.

 

  • Het indienen van een bezwaar tijdens het openbaar onderzoek wordt, behoudens enkele uitzonderingen, een ontvankelijkheidsvereiste voor het indienen van een later beroep tegen de vergunningsbeslissing.

 

De meeste bepalingen van de Codextrein treden 10 dagen na hun publicatie in het Belgisch Staatsblad, op 30 december 2017, in werking.  Vanaf 1 januari worden dus heel wat nieuwigheden realiteit. Voor de overige bepalingen heeft de Vlaamse decreetgever zelf een datum van inwerkingtreding bepaald.

Voor vragen kan u contact opnemen met Joris De Pauw of Jan Roggen:

jorisdepauw@adhemar-advocaten.be
janroggen@adhemar-advocaten.be

Leave a comment