Nieuwigheden voor vastgoedmakelaars

Op 8 november 2017 werd er een wetsontwerp tot wijziging van bepaalde aspecten van het beroep van vastgoedmakelaar ingediend in de Kamer. Dit wetsontwerp brengt onder meer veranderingen met zich mee op het vlak van de tuchtprocedure voor vastgoedmakelaars. Ook wordt het houden van een afgescheiden bankrekening verplicht gesteld.

Adhemar Advocaten zet voor u graag de krachtlijnen van dit wetsontwerp voor u uiteen.

Derden- en rubriekrekening

Een eerste belangrijke vernieuwing die in het wetsontwerp werd opgenomen is dat er een afscheiding moet zijn tussen het professioneel vermogen en het privévermogen van de vastgoedmakelaar.  Deze verplichting houdt in dat alle gelden die vastgoedmakelaars bij de uitoefening van hun beroep ontvangen ten behoeve van hun klanten of derden moeten worden gestort op een derdenrekening of een rubriekrekening die aan een aantal minimale wettelijke vereisten dient te voldoen.

Een derdenrekening is een globale rekening waarop de makelaar gelden kan ontvangen die naar de klanten of naar derden moeten worden doorgestort, daar waar een rubriekrekening slechts wordt geopend voor een bepaalde cliënt.

Behalve in uitzonderlijke gevallen dient de vastgoedmakelaar de gelden op zijn derdenrekening zo snel mogelijk (in principe binnen de vier maanden) door te storten naar de rechthebbende persoon.

Daarnaast mogen de afzonderlijke bankrekeningen niet worden gebruikt om er eigen gelden of erelonen op te storten. Door deze afsplitsing worden de klanten van de vastgoedmakelaar beter beschermd tegen de nadelige gevolgen van vermenging van verschillende gelden.

Een ander belangrijk punt is dat de derden- of rubriekrekening niet kan dienen als onderpand voor de schuldeisers in geval van faillissement.

De verplichting tot het houden van een derden- en rubriekrekening geldt echter niet voor alle activiteiten van vastgoedmakelaars. Het wetsontwerp verwijst naar de activiteiten die worden uitgeoefend in het kader van artikel 2, 5° en 7° van de wet van 11 februari 2013 houdende de organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar. Het gaat dan onder meer om het verlenen van bijstand bij verkoop of verhuring van onroerende goederen.

Tuchtprocedure

Daarnaast omvat het wetsontwerp hoofdzakelijk vernieuwingen op het gebied van de tuchtprocedure. De wetgever wenst immers een betere balans te brengen tussen de belangen van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, de belangen van haar leden en deze van derden (waaronder de klager). Daarnaast stelt het wetsontwerp het transparantiebeginsel centraal.

Dit alles vertaalt zich in een aantal nieuwe maatregelen:

  • Het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars zal in bepaalde gevallen het motiverend en beschikkend gedeelte van de beslissingen in tuchtzaken geanonimiseerd op haar website publiceren. Op die manier wordt aan het grote publiek en aan malafide vastgoedmakelaars getoond dat het Instituut weldegelijk optreedt tegen zware feiten.

 

  • Er kunnen voortaan aan de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg in spoedprocedure bepaalde bewarende maatregelen worden gevraagd (zoals bv. de blokkering van de toegang van de vastgoedmakelaar tot de rekeningen).

 

  • De beslissing inzake een klassement zonder gevolg van de klacht wordt voortaan automatisch aan de klager overgemaakt.

***

Het wetsontwerp werd op 28 november 2017 in de commissie Bedrijfsleven unaniem aangenomen, en zal op korte termijn aan de plenaire vergadering worden voorgelegd. Indien het wetsontwerp effectief wordt goedgekeurd zal dit de consument beter beschermen tegen financiële fraude of misleiding, nu vastgoedmakelaars in bepaalde gevallen verplicht zullen worden om onder meer een derdenrekening te openen.

Uiteraard zal deze verplichting niet onmiddellijk in werking treden. Het wetsontwerp voorziet in een overgangsperiode van 7 maanden om zich in regel te stellen.

Ten slotte zal deze nieuwe wetgeving zorgen voor een veel transparantere tuchtprocedure.

Voor vragen kan u contact opnemen met Stefanie Debeuf of Elke Paenhuysen:

stefaniedebeuf@adhemar-advocaten.be
elkepaenhuysen@adhemar-advocaten.be

Leave a comment