Vrije keuze van een advocaat, ook bij bemiddeling?

Bij wet van 9 april 2017 werd het principe van de vrije keuze van de advocaat in het kader van de rechtsbijstandsverzekering ook ingevoerd wanneer het gaat om arbitrageprocedures. Voorheen waarborgde de wet enkel de vrije keuze van een raadsman wanneer een persoon die een rechtsbijstandsverzekering had afgesloten geconfronteerd werd met een gerechtelijke of administratieve […]

Ook de nieuwe appartementswet geeft bemiddeling een boost

Op 2 juli 2018 werd de wet houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Deze nieuwe wet bracht heel wat aanpassingen en vernieuwingen met zich mee, onder meer op het vlak van het appartementsrecht. In deze nieuwsbrief wordt […]

Verkoop van vastgoed via e-mail wordt mogelijk

Op 19 december 2016 besliste het hof van beroep te Antwerpen dat een koop-verkoopovereenkomst omwille van haar plechtig karakter niet juridisch geldig kan worden bewezen door middel van een e-mail tussen de koper en de verkoper. Nochtans oordeelde het hof van beroep te Gent enkele jaren eerder dat een SMS bericht weldegelijk volstond als begin […]

Decreet Lokaal Bestuur versoepelt het bestuurlijk toezicht

Op 1 januari 2019 zullen er heel wat regels uit het nieuwe Decreet Lokaal Bestuur in werking treden. Ook de regelgeving met betrekking tot het bestuurlijk toezicht wordt herzien en gemoderniseerd om een snellere en duidelijkere besluitvorming mogelijk te maken. Adhemar Advocaten licht de belangrijkste wijzigingen op het vlak van bestuurlijk toezicht hieronder graag voor […]

Nieuwe Europese detacheringsregels definitief vastgesteld

In oktober 2017 bereikte men op Europees niveau een politiek akkoord om de bestaande regels voor gedetacheerde werknemers uit de verschillende lidstaten van de EU aan te passen (zie onze Adhemar-nieuwsbrief van 24 oktober 2017), om zo sociale wantoestanden een halt toe te roepen. Op 21 juni van dit jaar keurde de Raad van de […]

Nieuw wetsontwerp zet meer in op bemiddeling

Op 7 juni 2018 werd het wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing aangenomen in de Kamer. Dit wetsontwerp past het Gerechtelijk Wetboek aan door alternatieve vormen van geschillenoplossing te promoten om zo de rechtbanken te ontlasten. Adhemar Advocaten zet voor u […]

De bouwvergunning voor de gedempte Zuiderdokken geschorst. Is bemiddeling een optie om een doorstart te realiseren?

De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft op 29 mei 2018 de stedenbouwkundige vergunning geschorst voor het bouwen van twee ondergrondse parkings, de herinrichting van de Van der Sweepstraat, de Namenstraat en de Verviersstraat en de tijdelijke inrichting van een speeltuin, sportveld en hondenloopzone aan de Waterpoort te Antwerpen. Door deze beslissing werden de werken op een […]

GAS… meer dan een boete alleen

Regelmatig duiken er in de media lijstjes op van de meest ridicule GAS-reglementen: in gemeente X is het verboden om broodjes op te eten voor een kerk, in gemeente Y is het dan weer niet toegestaan om lederwaren te verkopen op de markt. Vaak wordt hierbij uit het oog verloren dat de GAS-regelgeving meer inhoudt […]

Nieuwe inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen : het openbaar onderzoek loopt tot 30 juli

In verschillende Vlaamse steden en gemeenten zijn heel wat gebouwen met erfgoedwaarde terug te vinden. Om de erfgoedwaarde van deze gebouwen ook formeel vast te leggen en om het behoud ervan te stimuleren, bereidt het Agentschap Onroerend Erfgoed vandaag de vaststelling voor van de ‘nieuwe’ inventaris van het bouwkundig erfgoed dat gelegen is in de […]