Adhemar Advocaten breidt verder uit!

Met veel trots kondigen wij aan dat Karel-Jan Vandormael zich bij de start van het nieuwe jaar heeft aangesloten bij het team van Adhemar Advocaten. Dit brengt de teller op 10 advocaten, een nieuwe mijlpaal. Hij zal zijn werkzaamheden bij Adhemar Advocaten combineren met de functie van opleidingshoofd Rechtspraktijk aan de Hogeschool PXL. Heel veel […]

De deontologie van de vastgoedmakelaar ondergaat een facelift

Op 31 oktober 2018 werd het Koninklijk Besluit van 29 juni 2018, waarmee de nieuwe deontologische code voor vastgoedmakelaars wordt goedgekeurd, in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Deze nieuwe deontologische code vervangt de oude plichtenleer uit 2006. Adhemar Advocaten licht dit nieuwe deontologische reglement graag voor u toe in deze nieuwsbrief. De vastgoedmakelaar moet zich, net […]

De puntjes op de “i” in het Vrijstellingsbesluit

Op 22 november trad het besluit van de Vlaamse Regering van 28 september 2018 tot wijziging van diverse besluiten inzake ruimtelijke ordening, ruimtelijke veiligheidsrapportage en milieueffectrapportage (hierna: ‘het Verzamelbesluit’) in werking. Het Verzamelbesluit wijzigt onder meer het het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 tot bepaling van stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning […]

Nieuw woninghuurdecreet, vernieuwde opzeggingsmogelijkheden

De zesde staatshervorming heeft in verschillende domeinen bevoegdheidsverschuivingen en -verruimingen teweeggebracht. Het beleidsveld “Wonen” vormt daarop geen uitzondering. Vanaf 1 juli 2014 werd het Vlaams Gewest bevoegd voor de woninghuurwetgeving en de woonfiscaliteit. Het Vlaams Gewest heeft deze nieuwe bevoegdheid niet onbenut gelaten. Het Vlaams parlement keurde recent (24 oktober 2018) het decreet houdende bepalingen […]

Vacature Adhemar Advocaten

Adhemar Advocaten is een gespecialiseerd advocatenkantoor dat zich exclusief toelegt op het publiekrecht (overheidsopdrachten, PPS en onteigening), het omgevingsrecht (stedenbouw en milieu) en het vastgoed- en bouwrecht. Binnen deze domeinen biedt Adhemar Advocaten een volledige dienstverlening aan aan overheden, ondernemingen en particulieren, waarbij de nadruk ligt op een persoonlijke en pragmatische aanpak. Vanuit Hasselt, Mechelen […]

Eenzijdige statutenwijziging door bouwpromotor: terug van nooit weggeweest

De wet houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing werd op 2 juli van dit jaar gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Zoals ook besproken in onze nieuwsbrief van 20 september, brengt deze wet enkele belangrijke hervormingen en vernieuwingen met zich mee op het […]

Vrije keuze van een advocaat, ook bij bemiddeling?

Bij wet van 9 april 2017 werd het principe van de vrije keuze van de advocaat in het kader van de rechtsbijstandsverzekering ook ingevoerd wanneer het gaat om arbitrageprocedures. Voorheen waarborgde de wet enkel de vrije keuze van een raadsman wanneer een persoon die een rechtsbijstandsverzekering had afgesloten geconfronteerd werd met een gerechtelijke of administratieve […]

Ook de nieuwe appartementswet geeft bemiddeling een boost

Op 2 juli 2018 werd de wet houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Deze nieuwe wet bracht heel wat aanpassingen en vernieuwingen met zich mee, onder meer op het vlak van het appartementsrecht. In deze nieuwsbrief wordt […]

Verkoop van vastgoed via e-mail wordt mogelijk

Op 19 december 2016 besliste het hof van beroep te Antwerpen dat een koop-verkoopovereenkomst omwille van haar plechtig karakter niet juridisch geldig kan worden bewezen door middel van een e-mail tussen de koper en de verkoper. Nochtans oordeelde het hof van beroep te Gent enkele jaren eerder dat een SMS bericht weldegelijk volstond als begin […]

Decreet Lokaal Bestuur versoepelt het bestuurlijk toezicht

Op 1 januari 2019 zullen er heel wat regels uit het nieuwe Decreet Lokaal Bestuur in werking treden. Ook de regelgeving met betrekking tot het bestuurlijk toezicht wordt herzien en gemoderniseerd om een snellere en duidelijkere besluitvorming mogelijk te maken. Adhemar Advocaten licht de belangrijkste wijzigingen op het vlak van bestuurlijk toezicht hieronder graag voor […]