De bouwvergunning voor de gedempte Zuiderdokken geschorst. Is bemiddeling een optie om een doorstart te realiseren?

De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft op 29 mei 2018 de stedenbouwkundige vergunning geschorst voor het bouwen van twee ondergrondse parkings, de herinrichting van de Van der Sweepstraat, de Namenstraat en de Verviersstraat en de tijdelijke inrichting van een speeltuin, sportveld en hondenloopzone aan de Waterpoort te Antwerpen. Door deze beslissing werden de werken op een […]

GAS… meer dan een boete alleen

Regelmatig duiken er in de media lijstjes op van de meest ridicule GAS-reglementen: in gemeente X is het verboden om broodjes op te eten voor een kerk, in gemeente Y is het dan weer niet toegestaan om lederwaren te verkopen op de markt. Vaak wordt hierbij uit het oog verloren dat de GAS-regelgeving meer inhoudt […]

Nieuwe inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen : het openbaar onderzoek loopt tot 30 juli

In verschillende Vlaamse steden en gemeenten zijn heel wat gebouwen met erfgoedwaarde terug te vinden. Om de erfgoedwaarde van deze gebouwen ook formeel vast te leggen en om het behoud ervan te stimuleren, bereidt het Agentschap Onroerend Erfgoed vandaag de vaststelling voor van de ‘nieuwe’ inventaris van het bouwkundig erfgoed dat gelegen is in de […]

Verminderde registratierechten vanaf 1 juni 2018

Al wie in Vlaanderen een onroerend goed aankoopt, betaalt bij deze aankoop registratierechten (of officieel: verkooprechten). Hierbij wordt klassiek het onderscheid gemaakt tussen het ‘groot beschrijf’ (10% registratierechten) en het ‘klein beschrijf’ (5% registratierechten). Vanaf 1 juni 2018 zal dit systeem van de registratierechten echter grondig veranderen, als gevolg van het decreet van 18 mei […]

Kadastraal inkomen is in strijd met het vrij verkeer van kapitaal

De Hof van Justitie heeft in haar arrest van 12 april 2018 nogmaals extra druk gezet op het gebruik van het kadastraal inkomen (KI) als basis voor het belasten van de inkomsten uit onroerende goederen. Het Hof oordeelde dat de huidige Belgische regelgeving leidt tot een ongelijke behandeling, waardoor Belgische inwoners kunnen worden ontmoedigd om […]

Sloopinventaris wordt sloopopvolgingsplan

Artikel 4.3.3 § 1 VLAREMA bepaalde tot voor kort dat een sloopinventaris afvalstoffen vereist was om gebouwen te slopen of te ontmantelen die geheel of gedeeltelijk een andere functie dan wonen hadden waarvan het bouwvolume groter is dan 1000m³. Ingevolge artikel 22 van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 december 2017 tot wijziging […]

De nieuwe bevoegdheden van de fiscale bemiddelingsdienst

De wet tot uitbreiding van de opdrachten en versterking van de rol van de fiscale bemiddelingsdienst werd op 29 maart 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit decreet brengt heel wat wijzigingen met zich mee aan de fiscale bemiddelingsdienst. Adhemar Advocaten licht u deze hervorming hierna kort toe. De fiscale bemiddelingsdienst werd opgericht bij de […]

Onteigening in de 21e eeuw: het Vlaams Onteigeningsdecreet: een overzicht

Recent zijn het nieuwe Onteigeningsdecreet (decreet van 24 februari 2017 betreffende de onteigening voor het algemeen nut) en het Onteigeningsbesluit (besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 2017 tot uitvoering van het Vlaams onteigeningsecreet van 24 februari 2017) in werking getreden. Het nieuwe Onteigeningsdecreet actualiseert de onteigeningsprocedure en beoogt te voorzien in een eenvormige, […]

Nieuwigheden overheidsopdrachten en concessies: Koninklijk besluit van 15 april 2018

Op 18 april 2018 verscheen in het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit van 15 april 2018 tot wijziging van meerdere koninklijke besluiten op het vlak van overheidsopdrachten en concessies en tot aanpassing van drempelbedragen in de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, […]