Verkoop van vastgoed via e-mail wordt mogelijk

Op 19 december 2016 besliste het hof van beroep te Antwerpen dat een koop-verkoopovereenkomst omwille van haar plechtig karakter niet juridisch geldig kan worden bewezen door middel van een e-mail tussen de koper en de verkoper. Nochtans oordeelde het hof van beroep te Gent enkele jaren eerder dat een SMS bericht weldegelijk volstond als begin […]

Decreet Lokaal Bestuur versoepelt het bestuurlijk toezicht

Op 1 januari 2019 zullen er heel wat regels uit het nieuwe Decreet Lokaal Bestuur in werking treden. Ook de regelgeving met betrekking tot het bestuurlijk toezicht wordt herzien en gemoderniseerd om een snellere en duidelijkere besluitvorming mogelijk te maken. Adhemar Advocaten licht de belangrijkste wijzigingen op het vlak van bestuurlijk toezicht hieronder graag voor […]

Nieuwe Europese detacheringsregels definitief vastgesteld

In oktober 2017 bereikte men op Europees niveau een politiek akkoord om de bestaande regels voor gedetacheerde werknemers uit de verschillende lidstaten van de EU aan te passen (zie onze Adhemar-nieuwsbrief van 24 oktober 2017), om zo sociale wantoestanden een halt toe te roepen. Op 21 juni van dit jaar keurde de Raad van de […]

Nieuw wetsontwerp zet meer in op bemiddeling

Op 7 juni 2018 werd het wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing aangenomen in de Kamer. Dit wetsontwerp past het Gerechtelijk Wetboek aan door alternatieve vormen van geschillenoplossing te promoten om zo de rechtbanken te ontlasten. Adhemar Advocaten zet voor u […]

De bouwvergunning voor de gedempte Zuiderdokken geschorst. Is bemiddeling een optie om een doorstart te realiseren?

De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft op 29 mei 2018 de stedenbouwkundige vergunning geschorst voor het bouwen van twee ondergrondse parkings, de herinrichting van de Van der Sweepstraat, de Namenstraat en de Verviersstraat en de tijdelijke inrichting van een speeltuin, sportveld en hondenloopzone aan de Waterpoort te Antwerpen. Door deze beslissing werden de werken op een […]

GAS… meer dan een boete alleen

Regelmatig duiken er in de media lijstjes op van de meest ridicule GAS-reglementen: in gemeente X is het verboden om broodjes op te eten voor een kerk, in gemeente Y is het dan weer niet toegestaan om lederwaren te verkopen op de markt. Vaak wordt hierbij uit het oog verloren dat de GAS-regelgeving meer inhoudt […]

Nieuwe inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen : het openbaar onderzoek loopt tot 30 juli

In verschillende Vlaamse steden en gemeenten zijn heel wat gebouwen met erfgoedwaarde terug te vinden. Om de erfgoedwaarde van deze gebouwen ook formeel vast te leggen en om het behoud ervan te stimuleren, bereidt het Agentschap Onroerend Erfgoed vandaag de vaststelling voor van de ‘nieuwe’ inventaris van het bouwkundig erfgoed dat gelegen is in de […]

Verminderde registratierechten vanaf 1 juni 2018

Al wie in Vlaanderen een onroerend goed aankoopt, betaalt bij deze aankoop registratierechten (of officieel: verkooprechten). Hierbij wordt klassiek het onderscheid gemaakt tussen het ‘groot beschrijf’ (10% registratierechten) en het ‘klein beschrijf’ (5% registratierechten). Vanaf 1 juni 2018 zal dit systeem van de registratierechten echter grondig veranderen, als gevolg van het decreet van 18 mei […]

Kadastraal inkomen is in strijd met het vrij verkeer van kapitaal

De Hof van Justitie heeft in haar arrest van 12 april 2018 nogmaals extra druk gezet op het gebruik van het kadastraal inkomen (KI) als basis voor het belasten van de inkomsten uit onroerende goederen. Het Hof oordeelde dat de huidige Belgische regelgeving leidt tot een ongelijke behandeling, waardoor Belgische inwoners kunnen worden ontmoedigd om […]