Sloopinventaris wordt sloopopvolgingsplan

Artikel 4.3.3 § 1 VLAREMA bepaalde tot voor kort dat een sloopinventaris afvalstoffen vereist was om gebouwen te slopen of te ontmantelen die geheel of gedeeltelijk een andere functie dan wonen hadden waarvan het bouwvolume groter is dan 1000m³. Ingevolge artikel 22 van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 december 2017 tot wijziging […]

De nieuwe bevoegdheden van de fiscale bemiddelingsdienst

De wet tot uitbreiding van de opdrachten en versterking van de rol van de fiscale bemiddelingsdienst werd op 29 maart 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit decreet brengt heel wat wijzigingen met zich mee aan de fiscale bemiddelingsdienst. Adhemar Advocaten licht u deze hervorming hierna kort toe. De fiscale bemiddelingsdienst werd opgericht bij de […]

Onteigening in de 21e eeuw: het Vlaams Onteigeningsdecreet: een overzicht

Recent zijn het nieuwe Onteigeningsdecreet (decreet van 24 februari 2017 betreffende de onteigening voor het algemeen nut) en het Onteigeningsbesluit (besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 2017 tot uitvoering van het Vlaams onteigeningsecreet van 24 februari 2017) in werking getreden. Het nieuwe Onteigeningsdecreet actualiseert de onteigeningsprocedure en beoogt te voorzien in een eenvormige, […]

Nieuwigheden overheidsopdrachten en concessies: Koninklijk besluit van 15 april 2018

Op 18 april 2018 verscheen in het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit van 15 april 2018 tot wijziging van meerdere koninklijke besluiten op het vlak van overheidsopdrachten en concessies en tot aanpassing van drempelbedragen in de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, […]

Nieuwe huurregelgeving in Wallonië

Door de zesde staatshervorming werden de gewesten bevoegd voor het uitvaardigen van regelgeving rond huur. Zo werkt men in Vlaanderen aan een eigen Huurdecreet en ook in Brussel is sinds 1 januari 2018 een nieuwe huurregelgeving van kracht. Het Waals Parlement nam op haar beurt op 15 maart 2018 twee nieuwe decreten aan: het decreet […]

Paardenstallingen voor hobby-doeleinden opnieuw vergunbaar in agrarisch gebied vanaf 1 januari 2018

De Raad van State en de Raad voor Vergunningsbetwistingen hebben de voorbije jaren meermaals geoordeeld dat stallingen voor paarden en andere weidedieren voor loutere hobbydoeleinden niet vergunbaar waren in agrarisch gebied. Het bestaande wettelijk kader kwam daardoor onvoldoende tegemoet aan de grote vraag om dieren voor hobbydoeleinden te kunnen stallen in agrarisch gebied, inzonderheid paarden. […]

Adhemar Kennislunch – 8 maart 2018 (Hasselt) en 22 maart 2018 (Mechelen)

Adhemar Kennislunch: Omgevingsplatform.be – over de Codextrein en de Omgevingsvergunning Adhemar Advocaten nodigt u graag uit op de Adhemar kennislunch op 8 maart 2018 in ons kantoor te Hasselt en op 22 maart 2018 in ons kantoor te Mechelen. Aan de hand van het omgevingsplatform gaan we in op de belangrijkste aspecten van de Codextrein […]

Het nieuwe as-builtattest

Het decreet houdende diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving (ook wel gekend als de “Codextrein”) trad grotendeels in werking op 30 december 2017. Dit decreet brengt heel wat wijzigingen met zich mee op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu. Ook het zogenaamde “as-builtattest” werd hervormd. Adhemar Advocaten licht u deze hervorming hierna […]

De codextrein vanaf 1 januari in de realiteit

Het decreet houdende diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving (ook wel gekend als de “Codextrein”) werd na een lange parlementaire weg op 29 november 2017 door de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement aangenomen, en op 8 december 2017 door de Vlaamse Regering bekrachtigd. Het decreet werd op 20 december 2017 in het […]