Domeinen

 • Begeleiden van planningsprocessen m.i.v. milieueffectenrapportage, veiligheidsrapportage, onteigening;
 • Begeleiden van vergunningstrajecten (stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsvergunning, handelsvestigingsvergunning) m.i.v. milieueffectenrapportage, sociale lasten, nutsleidingen, …;
 • Bijstand bij bezwaren tegen planningsprocessen en/of vergunningstrajecten;
 • Procedures voor de Raad van State, de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de burgerlijke rechtbanken;
 • Bijstand in het kader van handhavingsdossiers en bij vervolging van stedenbouwmisdrijven en herstelvorderingen;
 • Begeleiden van milieuvergunningstrajecten, m.i.v. milieueffectenrapportage;
 • Bijstand bij bezwaren tegen milieuvergunningstrajecten;
 • Environmental due diligence;
 • Advies over en bijstand inzake bodemsanering;
 • Advies over en bijstand inzake afvalreglementering, chemische stoffen en gevaarlijke producten;
 • Bijstand in het kader van handhavingsdossiers bij bestuurlijke maatregelen en vervolging van milieumisdrijven;
 • Procedures voor de Raad van State en de burgerlijke rechtbanken (m.i.v. milieustakingsvordering);
 • Begeleiding van onteigeningstrajecten;
 • Bijstand in geval van dreigende onteigening;
 • Juridisch-strategisch advies inzake de wetgeving overheidsopdrachten;
 • Integrale begeleiding van de gunningsprocedure inzake klassieke overheidsopdrachten (werken, leveringen en diensten) en overheidsopdrachten in de nutssectoren;
 • Bijstand bij onderhandelingen of tijdens de dialoogfase;
 • Bijstand bij procedures voor de Raad van State en de burgerlijke rechtbanken inzake de gunning en uitvoering van overheidsopdrachten met het oog op rechtsherstel in natura of schadevergoeding;
 • Juridisch-strategisch advies bij de voorbereiding (haalbaarheidsonderzoek) en de juridische uitwerking van publiek private samenwerkingsverbanden (contractuele PPS en participatieve PPS);
 • Juridisch-strategisch advies bij de organisatie van een marktverkenning;
 • Integrale begeleiding van de gunningsprocedure inzake PPS-projecten en andere vastgoedtransacties inzake overheidspatrimonium (koop-verkoop, onroerende leasing, erfpacht en opstal);
 • Juridisch-strategisch advies tijdens de dialoogfase of de onderhandelingsfase;
 • Procedures voor de Raad van State en de burgerlijke rechtbanken in verband met de gunning en uitvoering van PPS-projecten.
 • Opstellen, screenen en uitonderhandelen van contracten gerelateerd aan het bouwproces (aannemingscontracten, architectencontracten, contracten met studiebureaus, promotieovereenkomsten, PPS-overeenkomsten, …);
 • Juridische begeleiding van bouwprojecten;
 • Advies omtrent de professionele aansprakelijkheid van de diverse intervenanten in het bouwproces, waaronder aannemers, architecten en studiebureaus;
 • Juridische bijstand bij minnelijke en gerechtelijke expertises;
 • Bijstand bij procedures voor de burgerlijke rechtbanken.
 • Opstellen, screenen en uitonderhandelen van overeenkomsten met betrekking tot zakenrechtelijke structuren (onder andere koop-verkoop, opstal, erfpacht, vruchtgebruik, erfdienstbaarheden, optieovereenkomsten), alsook juridisch-strategisch advies hieromtrent;
 • Opstellen, screenen en uitonderhandelen van huurovereenkomsten (kantoorhuur, handelshuur, woninghuur);
 • Advies inzake mede-eigendom;
 • Vastgoed due diligences en transacties;
 • Bijstand bij procedures voor de burgerlijke rechtbanken.
 
 • Begeleiden van overheden, bedrijven en particulieren in het kader van bemiddelingstrajecten;
 • Optreden als onafhankelijke bemiddelaar.